Koszty mediacji

Koszty postępowania mediacyjnego
Mediacje sądowe
W przypadku spraw skierowanych do mediacji przez sąd wysokość kosztów postępowania mediacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.11.2005 roku, a w szczególności:
§ 3. Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
    1) przejazdów,
    2) zawiadomień stron,
    3) zużytych materiałów biurowych,
    4) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia 
       mediacyjnego, w wysokości nie przekraczającej 50 zł za jedno posiedzenie.

Mediacje umowne
O ile nie zachodzi konieczność dojazdu mediatora do stron poza obręb Bielska-Białej minimalna kwota kosztów mediacji (listy, telefony, pomieszczenie, art. biurowe itp.) w naszym centrum jest ustalana ryczałtowo i wynosi 100 zł.
W przypadku konieczności dojazdu do stron poza obręb Bielska-Białej koszt mediacji wzrasta o iloczyn ilości kilometrów (tam i z powrotem) x 0,90 zł.

Wynagrodzenie mediatora
Mediacje sądowe
W przypadku spraw skierowanych do mediacji przez sąd wysokość wynagrodzenia mediatora określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.11.2005 roku, a w szczególności:
§2. 1. W sprawach majątkowych wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1.000 zł za całość postępowania mediacyjnego.
§2. 2. W sprawach o prawa majątkowe, w których przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie mediacyjne wynosi 60 złotych, a za każde następne posiedzenie 25 zł.
§2. 3. Jeżeli sąd upoważnił mediatora do zapoznania się z aktami sprawy, wynagrodzenie za całość postępowania podwyższa się o
10%.

Mediacje umowne
W przypadku mediacji umownych wynagrodzenie mediatora określa każdorazowo umowa o mediację.
Podstawowe stawki za mediację wynoszą:
1)  w sprawach gdzie nie jest możliwe ustalenie wartości przedmiotu sporu:
     – 120 zł za pierwsze spotkanie mediacyjne,
     –   80 zł za drugie i każde kolejne spotkanie mediacyjne,
     – 100 zł za sporządzenie ugody.
2) w sprawach gdzie znana jest wartość przedmiotu sporu:
    –   80 zł za pierwsze spotkanie mediacyjne,
     –  60 zł za drugie i każde kolejne spotkanie mediacyjne,
   plus 0,5% wartości przedmiotu sporu nie więcej niż 2.500 zł
   w przypadku zawarcia przez strony ugody.

Zasady płatności
Koszty mediacji oraz wynagrodzenie mediatora ponoszą strony po połowie, chyba, że postanowią inaczej. Przed rozpoczęciem mediacji strony uiszczają zaliczki na poczet kosztów postępowania mediacyjnego w wysokości 100 zł – tj. 50 zł od każdej ze stron.

Uwagi
Z racji niepowtarzalności każdej ze spraw, ich złożoności lub czasochłonności oraz
z uwagi na możliwości finansowe każdej ze stron  wynagrodzenie mediatora może być niższe lub wyższe od podanych wyżej stawek podstawowych..